Op zoek naar verschil wmo 2007 en wmo 2015?

 
 
verschil wmo 2007 en wmo 2015
Waarom komt er een nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning?
Dat is wat gemeentes vanaf 2015 kunnen vragen van hun burgers. Het staat beschreven in het concept voor de nieuwe Wmo De Volkskrant maakte het concept openbaar, hier vind je ook de hele concepttekst Wet maatschappelijke ondersteuning dat twee weken geleden openbaar werd. Het is een controversieel plan, want hoe vrijwillig is vrijwilligerswerk wanneer het geldt als tegenprestatie? Wat houdt de wet nu eigenlijk in? De Wmo De volledige wettekst maatschappelijke ondersteuning kun je hier lezen vergoedt vooralsnog vooral lichtere vormen van zorg: hulp in de huishouding, vervoer, aanpassingen aan de woning en maaltijdverzorging bijvoorbeeld. De wet verplicht gemeentes deze zorg op twee manieren aan te bieden. Ten eerste: hulp in natura, wat inhoudt dat zorginstellingen zelf bepalen welke zorg een aanvrager ontvangt. Ten tweede: een persoonsgebonden budget pgb. Dit budget stelt aanvragers in staat zelf hulp in te kopen. Toen de Wmo in 2007 werd ingevoerd was de gedachte dat de keuzevrijheid van gemeenten en clienten de marktwerking zou bevorderen.
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 Wikipedia.
Met als verschil dat de resultaatsverplichting van de Wmo 2015 ziet op de gehele breedte van de wet, terwijl de compensatieplicht in de Wmo 2007 betrekking had op een viertal expliciet genoemde resultaten. Verpleging en verzorging voor volwassenen vormen geen onderdeel van de Wmo 2015.
Gevolgen invoering WMO 2015.
De WMO 2015 is een onderdeel van de kabinetsplannen om de langdurige zorg te hervormen. Volgens het kabinet sluit maatwerk op gemeenteniveau beter aan bij wat mensen willen en is dit een manier om de stijgende zorgkosten in de hand te houden. Wat is de WMO. De Wet maatschappelijke ondersteuning trad op 1 januari 2007 in werking.
WMO wet maatschappelijke ondersteuning: Wat is het? Zorgwijzer.
Daarbij wordt onder andere ingegaan op de voorzieningen uit de Wmo, de voorwaarden en procedures voor het aanvragen van hulp en ondersteuning. Gemeenten zijn volgens de Wmo verplicht om kwetsbare en hulpbehoevende groepen te compenseren door het aanbieden van voorzieningen en ondersteuning, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of aanpassing van de woning.
Wmo 2015: wat is er veranderd? Movisie.
Budgetverdeling persoonlijke verzorging: Wmo en Zorgverzekeringswet. Sinds 1 januari 2015 is alle verpleging en bijna alle verzorging onder de Zvw gebracht. De zorg blijft hiermee betaalbaar en in combinatie met de ondersteuning vanuit de Wmo kunnen mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen.

Contacteer ons